Dla słabowidzących Wersja standardowa Wersja tekstowa Wersja graficzna

pecciechanow.pl

bip.pecciechanow.pl

Biuletyn Informacji Publicznej PEC Ciechanów Sp. z o.o.

Zgromadzenie Wspólników

Przewodniczący Zgromadzenia Wspólników:

Krzysztof Kosiński  – Prezydent Miasta Ciechanów

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

1.  Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

2.  Powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty.

3.  Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki  z wykonania przez nich obowiązków.

4.  Powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej.

5. Określenie wymogów jakie musi spełniać kandydat na członka organu zarządzającego.

6. Określanie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu.

7. Kształtowanie wynagrodzeń organu nadzorczego.

8. Tworzenie funduszy celowych.

9. Podejmowanie uchwał o nabyciu i zbyciu nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

10. Zatwierdzanie regulaminu Zarządu i regulaminu Rady Nadzorczej.

11. Zbycie lub wydzierżawienie Spółki lub ustanowienie na niej prawa użytkowania.

12. Zatwierdzanie zasad zbywania udziałów.

13. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego.

14. Zmiana umowy Spółki.

15. Połączenie, rozwiązanie lub likwidacja Spółki.

16. Decydowanie o przystąpieniu do innej Spółki lub jednostki gospodarczej oraz o wystąpieniu z nich.

17. Zatwierdzanie kierunków rozwoju Spółki.

Zgromadzenie Wspólników może także rozpatrywać inne sprawy zastrzeżone przez ustawę, umowę Spółki oraz uchwałę Zgromadzenia Wspólników, w zakresie należącym do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników.

Informacja o publikacji dokumentu

Opublikował:

Data publikacji: 3 czerwca 2014

Ostatnio modyfikował: Iwona Domańska

Data ostatniej modyfikacji: 14 września 2017 o 11:50