Dla słabowidzących Wersja standardowa Wersja tekstowa Wersja graficzna Oświadczenie o dostępności Mapa strony A A A
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa i uruchomienie przepływomierza ultradźwiękowego dla komory magistralnej K14/3"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa dwufunkcyjnego kompaktowego węzła cieplnego"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa kondensacyjnego kotła gazowego 70 kW w 2018r."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Zdalne sterowanie zasuw sekcyjnych monitoring i opomiarowanie wybranych komór ciepłowniczych oraz układów automatycznego uzupełniania węzłów grupowych"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Kredyt inwestycyjny długoterminowy - 2018r"
Ogłoszenie o zamówieniu - Poprawa efektywności- dostawa urządzeń do regulacji węzłów cieplnych
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Wykonanie i dostawa kompaktowych węzłów cieplnych wg. załączone dokumentacji oraz specyfikacji technicznej"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa materiałów preizolowanych do budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - Zakup przepustnic w 2018 roku dla PEC w Ciechanowie
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Zadanie I Projekt kotłowni olejowo-gazowej o mocy do 10MW w centralnej cieplowni w PEC, Zadanie II Projekt modernizacji technologii obiegów hydraulicznych części wspólnej oraz instalacji wentylacji i ogrzewania w Cent
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC w Ciechanowie Sp.zo.o. poprzez budowę instalacji wysokosprawnej kogeneracji z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Wykonanie usługi legalizacji wtórnej ciepłomierzy w 2018r."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Remont sklepienia kotła parowego OR 10 nr 2 w 2018r."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - Modernizacja WR 25 nr 3 na WR 12-M nr 3
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa wyrobów preizolowanych do budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa serwera baz danych wraz z oprogramowaniem, instalacją i konfiguracją + instalacja systemu operacyjnego"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Ubezpieczenie majątku PEC Ciechanów Sp. zo.o. obejmujące okres od 27 marca 2018r. do 29 marca 2019r. Zakres prowadzonej działalnośći zgodny z KRS"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa kompaktowego węzła cieplnego- Rewitalizacja budynku wieży ciśnień- ul. Płocka"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - Obsługa sprzętowa i Dostawy piasku w PEC w 2018r
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - Roboty remontowo-budowlane w PEC w 2018r
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - Wykonanie usług brukarskich w 2018r.
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - Odtwarzanie nawierzchni bitumicznych w PEC w 2018r.
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym-"Wykonywanie usługi ochrony mienia, przewozu wartości pieniężnych oraz patrolu interwencyjnego w PEC Ciechanów Sp. z o.o."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym-"Dostawa oleju napędowego do pojazdów silnikowych w ilości 30000 litrów rocznie loco Stacja Paliw PEC w Ciechanowie Sp.z o.o.,ul. Tysiąclecia 18, 06-400 Ciechanów. Jednorazowa dostawa w ilości 1000-2500 litrów. Tankowani
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Opracowanie kompletnej koncepcji technicznej wraz z jej wyceną, kosztami eksploatacji i na tej podstawie wykonanie studium wykonalności dla przedsięwzięcia pt.: „ Ograniczenie szkodliwych emisji do atmosfery na zespol
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych: za rok obrotowy 2017 i za rok obrotowy 2018"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa przenośnika skośnego dla transportu miału węglowego"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa materiałów preizolowanych"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - “Opracowanie studium wykonalności dla przedsięwzięcia pt.:„Ograniczenie emisji substancji szkodliwych do atmosfery poprzez modernizację kotła WR25 Nr 3 oraz budowę instalacji oczyszczania spalin na kotłach WR25M nr 1 i
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa i montaż centrali wentylacyjnej"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Docielpenie dachu sali konferencyjnej"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawy miału węglowego w sezonie grzewczym 2017/2018r."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa węzłów 2017r. V Etap"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Mazowieckiej 6, 42/2017""
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Budowa przyłącza ciepłowniczego do budynku przy ul. Mazowieckiej 6"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy magistrali sieci ciepłowniczej DN350 w ul. Sikorskiego "
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Roboty dekarskie na budynkach PEC oraz prace remontowe w budynku portierni"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym: "Montaż 4 kompaktowych węzłów cieplnych"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Remont wykładziny bazaltowej w odpylaczach cyklonowych kotłów wodnych i parowych
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Dostawa kompletnych węzłów ciepłowniczych"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej kotłowni olejowo-gazowej w budynku przy ul. Witosa 3 w Ciechanów
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym na dostawę 5 kpl. materiałów preizolowanych
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - Naprawa spycharki RSG 101 w 2017r
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - Remont komina żelbetowego h=120m
Ogłoszenie o zamówieniu sektrowym - Prace remontowe oraz roboty dekarskie na budynkach na bazie PEC przy ul. Tysiąclecia 18
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - "Zakup materiałów i wykonanie remontu bocznicy kolejowej"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym:" Dostawa kompaktowego węzła cieplnego III etap-ul Orylska 9, Ciechanów"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - Badanie okresowe rozdzielni średniego napięcia w 2017r.
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego "Budowa instalacji odsiarczania,odazotowania i odpylania spalin na kotle wodnym WR25"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - Termomodernizacja miejscowa magistrali sieci ciepłowniczej.
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego "Remont komina PEC Ciechanów"
Zapytanie ofertowe - dostawa 4 kpl. materiałów preizolowanych
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - Dostawa kompaktowych węzłów cieplnych 2017r. II Etap
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym: "Koordynacja i nadzór inwestorski w branży budowlanej nad realizacją przedsiewzięcia inwestycyjnego..."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym: "Dostawa i uruchomienie przepływomierzy ultradzwiękowych wybranych komór ciepłowniczych"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym: "Zdalne sterowanie zasuw sekcyjnych i monitoring komór ciepłowniczych K13/2i S3"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym: "Wykonanie i dostawa kompletnych kompaktowych węzłów cieplnych w 2017r."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - adaptacje budowlane pomieszczeń węzłów w 2017r.
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym: "Świadczenie telemetrycznej usługi transmisji danych pomiędzy stacjonarnymi urządzeniami tj. modemami GPRS Zamawiającego, a posiadanym przez Zamawiającego serwerem z systemem informatycznym OCS"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym: "Zakup energii elektrycznej w II półroczu 2017r."
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym: "Remont i adaptacja pomieszczeń w budynku administracyjno-socjalnym przy ul. Tysiąclecia 18 w Ciechanowie"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym: "Dostawa i uruchomienie napędów elektrycznych na istniejącej armaturze w komorze ciepłowniczej S3 "
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym: "Zakup przepustnic o potrójnym mimośrodzie"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym: "Dostawa wyrobów preizolowanych do budowy sieci i przyłączy ciepłowniczych"
Zapytanie o cenę - Wykonanie dokumentacji projektowej komór S3 i K13-2
Wykonywanie usługi ochrony mienia i przewozu wartości pieniężnych dla PEC Ciechanów Sp.z o.o.
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym: Dostawa oleju napędowego i tankowanie oleju napędowego i benzyny bezołowiowej E95 w 2017r.
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - zakup pomp obiegowych c.o. i c.w.u.
Zmiana II SIWZ dotyczy "Rozwój systemu ciepłowniczego poprzez budowę źródła kogeneracyjnego na paliwo gazowe o mocy do 550 kWe"
Zmiana SIWZ pkt.17.3 dotyczy "Rozwój systemu ciepłowniczego poprzez budowę źródła kogeneracyjnego na paliwo gazowe o mocy do 550 kWe"
Ubezpieczenie OC, NNW i AC pojazdów samochodowych, ciągników i maszyn na rok 2017
PEC w Ciechanowie informuje o aktualizacji załącznika nr 9 do SIWZ "Rozwój systemu ciepłowniczego poprzez budowę źródła kogeneracyjnego na paliwo gazowe o mocy do 550 kWe"
Zapytanie o cenę: Dostawa, montaż i uruchumienie agregatu sprężarkowego
Opracowanie wielowariantowej koncepcji techniczno ekonomicznej modernizacji źródła ciepła dla miasta Ciechanowa o źródło rozproszone na sieci o mocy całkowitej do 6 MWt w dwóch wybranych lokalizacjach.
Opracowanie wielowariantowej koncepcji techniczno-ekonomicznej modernizacji źródła ciepła dla miasta Ciechanowa, polegającej na budowie odnawialnego źródła energii, zwanego dalej OZE - ekologicznej kotłowni opalanej biomasą o mocy do 5 MWt.
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym "Modernizacja instalacji sprężonego powietrza w PEC"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym:" Wodomierze do pomiaru uzupełnianego nośnika ciepła w instalacjach odbiorczych"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym: "Zakup- dostawy paliwa gazowego na potrzeby PEC Ciechanów w 2017 roku"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym: "Zakup energii elektrycznej dla PEC Ciechanów w 2017 roku"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym: "Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego stalowej konstrukcji wyładowarki wagonów WW-205""
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym: "Wykonanie robót remontowo-budowlanych w Centralnej Ciepłowni w Ciechanowie"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym: "Prace budowlane w pomieszczeniach 4 węzłów"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym: "Wykonanie izolacji termicznej 20szt. punktów stałych"
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym: "Modernizacjia instalacji centralnego ogrzewania i wentylacji w Centralnej Ciepłowni w Ciechanowie"
PEC zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót remontowych.
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym "Montaż węzłów dezagregacja"
Zdalne sterowanie zasuw sekcyjnych i monitoring komór ciepłowniczych K10,K13.
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym - Wykonanie i dostawa kompaktowych dwufunkcyjnych węzłów cieplnych 2016r
Ogłoszenie -Dostawa przepływomierzy ultradźwiękowych na komory ciepłownicze
Ogłoszenie o zamówieniu sektorowym na zakup przepustnic
Zapytanie o cenę - roboty budowlane
Zakup samochodów dostawczych w 2016r
Dostawa wyrobów preizolowanych
Dostawa paliw do PEC 2016
Zapytanie o cenę "Kogeneracja w PEC w Ciechanowie"
Ogłoszenie o wynikach przetargu na ochronę PEC w Ciechanowie
Wykonywanie usług ochrony mienia i przewozu wartości pieniężnych dla PEC w Ciechanowie