Dla słabowidzących Wersja standardowa Wersja tekstowa Wersja graficzna Oświadczenie o dostępności Mapa strony A A A

Konkurs jest podsumowaniem przeprowadzonej w szkołach akcji Lekcje ciepła. Uczestnicy mają za zadanie przedstawić za pomocą dowolnej formy plastycznej wybraną postać z bajki Czerwony Kapturek w mieście (bajkę można odsłuchać tutaj: https://lekcjeciepla.pl/lekcje/klasy-i-iii). Szczegóły znajdziecie Państwo w Regulaminie.

 

Poniżej wszystkie niezbędne materiały do zapoznania się:

-Regulamin konkursu plastycznego

-Formularz zgłoszenia szkoły

-Zgoda rodzica

-KLAUZULA RODO- konkurs plastyczny 2024

Buderus

Kocioł gazowy do ogrzewania wody

Logano G234WS-38kW

 

Żeliwny kocioł gazowy Logano G234 został zaprojektowany dla kotłowni  obsługujących zarówno nowe, jak i stare, modernizowane instalacje grzewcze.
Model ten szczególnie polecany jest do domów dwu- i wielorodzinnych oraz  małych obiektów biurowych, handlowych lub produkcyjnychz Zbudowany jest z  członów wykonanych ze specjalnego żeliwa szarego GL180 M. Żeliwo to zapewnia szczególnie dobrą odpornosć antykorozyjną i gwarantuje długoletnią eksploatację urządzenia nawet w warunkach niskotemperaturowego trybu pracy.
Jest to tzw. bierna ochrona kotła, decydująca o jego odporności i wytrzymałości na korozyjne działanie wydzielających się skroplin. Niezbędnym uzupełnieniem tego rodzaju ochrony kotła jest tzw. ochrona czynna, przeciwdziałająca powstawaniu czynnika korozjogennego (kondensatu), którą stanowi specjalna funkcja regulacyjna zwana "logiką pompy". Funkcję tę zapewnia przystosowany do Logano G234 sterownik Logamatic. Taka konstrukcja kotła Logano G234 oraz zastosowanie automatyki ze specjalnymi funkcjami regulacyjnymi eliminują z jednej strony konieczność utrzymywania minimalnej temperatury w kotle, a z drugiej konieczność stałej kontroli temperatury wody na powrocie do kotła. W praktyce oznacza to istotne obiżenie kosztów eksploatacyjnych, przy jednoczesnym zachowaniu pełnego bezpieczeństwa pracy kotła. Logano G234 wyposażony jest w palnik inżektorowy (atmosferyczny) z elektronicznym zapłonem, przystosowany do spalania wszystkich rodzajów gazu ziemnego oraz płynnego. Palnik zapewnia efektywne spalanie, wyrażone sprawnością znormalizowaną rzędu 93% oraz bardzo niski poziom hałasu podczas eksploatacji. Ma to zwłaszcza duże znaczenie w obiektach mieszkalnych, dla których ten kocioł jest szczególnie
preferowany.
Logano G234 zabezpieczony jest przed niekontrolowanym wypływem spalin do pomieszczenia jego zainstalowania oraz wypływem gazu przez palnik w momencie ewentualnego zaniku płomienia. Funkcje tych zabezpieczeń realizują zamontowane w kotle specjalne czujniki - zaniku ciagu kominowego oraz elektroda jonizacyjna. Wreszcie nie bez znaczenia jest także szczególnie niski poziom emisji substancji szkodliwych, co sprawia że Logano G234 spełnia wymagające zachodnioeuropejskie normy odnośnie ochrony środowiska.

 

Szczegółowych informacji

- w kwestiach formalnych udzieli -  Starszy Mistrz ds. gospodarki materiałowej i administracji tel. +48 601- 518-663

-w kwestiach technicznych- Zastępca kierownika dz. dystrybucji ciepła  +48 668-464-706

 

 

Elektrociepłownia Ciechanów Sp. z o.o. 

uruchamia

program bezzwrotnego dofinansowania inwestycji w poprawę efektywności energetycznej realizowanych na terenie miasta Ciechanów !

Oferujemy 2200 zł za oszczędność 1 toe ciepła!

Złożenie wniosku do października 2024r. 

Wypłaty przyznanych dotacji beneficjentowi w 2025r.

 

Bez tytułu.jpg

 Obraz autorstwa jcomp na Freepik

Wsparcie finansowe na ekologiczne ciepło dla mieszkańców Ciechanowa !

 • bezzwrotne wsparcie w formie dotacji do wymiany źródła ciepła,
 • program dotyczy budynków jednorodzinnych i wielorodzinnych położonych na terenie miasta Ciechanowa,
 • dofinansowanie można dostać bez względu na poziom dochodów,
 • dofinansowanie można dostać dodatkowo do dofinansowania z Czystego powietrza

czyste_powietrze.jpg

Co musisz zrobić by uzyskać dofinansowanie :

 •  podjąć decyzję o wymianie starego źródła na nowe z listy zamieszczonej w rozporządzeniu ministra klimatu z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie wartości referencyjnych oszczędności energii finalnej dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności  energetycznej oraz w sprawie sposobu obliczania tych wartości,
 •  zgłosić się do Elektrociepłowni Ciechanów lub miejskiego punktu Czystego Powietrza złożyć wniosek i podpisać z nami umowę do końca października 2024 r.,
 •  zrealizować wymianę źródła ciepła do końca 2025r. i potwierdzić to raportem końcowym,

Dofinansujemy wymianę  piecyków gazowych na ciepło systemowe z naszej Elektrociepłowni !

Program Programy dofinansowań jest realizowany na podstawie Art.15a ustawy o efektywności energetycznej (Dz.U.2021.2166 t.j. z dnia 2021.11.29).

W ramach uruchamianego Programu bezzwrotnych dofinansowań1 na nasze wsparcie liczyć mogą przedsięwzięcia planowane do realizacji od 1 stycznia 2025 do dnia 31 grudnia 2025 roku, służące poprawie efektywności energetycznej polegające na:

1) wymianie urządzeń lub instalacji służących do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej na urządzenia lub instalacje służące do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej charakteryzujące się wyższą klasą efektywności energetycznej, o której mowa w aktach delegowanych w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 14 września 2012 r. o etykietowaniu energetycznym produktów związanych z energią, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającego ramy etykietowania energetycznego i uchylającego dyrektywę 2010/30/UE (Dz. Urz. UE L 198 z 28.07.2017, str. 1),

2) przyłączeniu do sieci ciepłowniczej.

Oferta skierowana jest do: domów jednorodziinych, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych będących właścicielami, współwłaścicielami lub zarządcami budynków mieszkalnych oraz niemieszkalnych innych niż budynki mieszkalne lub podmioty posiadające inny tytuł prawny do zrealizowania przedsięwzięcia oraz innych osób prawnych, jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną, jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych o których mowa w art. 15a ust. 1. ustawy

Przedsięwzięcia, które będą generowały efekt oszczędności mogą uzyskać dofinansowanie na poziomie 2200 zł za 1 toe. (toe – tona ekwiwalentnego oleju).

1 toe = 41,868 GJ = 11,63 MWh

Budżet Programu bezzwrotnych dofinansowań Elektrociepłowni Ciechanów Sp. z o.o. na rok 2025 wynosi  396 000 zł. Planowana ilość energii do zaoszczędzenia przez wszystkich odbiorców końcowych, korzystających z przedmiotowego programu dofinansowań w 2025 roku wynosi 180 toe  (1 toe = 11,63 MWh).

Poziom finansowania inwestycji w 2025r.  w  ramach programu bezzwrotnych dofinansowań może wynosić nie więcej niż iloczyn łącznej ilości energii finalnej zaoszczędzonej w ramach programu dofinansowań, wyrażonej w tonach oleju ekwiwalentnego i kwoty 2200 zł za 1 toe z przeznaczeniem na urządzenie lub rozwiązanie z listy zamieszczonej w rozporządzeniu ministra klimatu z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie wartości referencyjnych oszczędności energii finalnej dla przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz w sprawie sposobu obliczania tych wartości.

Dofinansowanie może stanowić uzupełnienie środków pozyskanych na realizację przedsięwzięcia z Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021- 2027 RPO, NFOŚiGW, WFOŚiGW lub innych źródeł.

Szczegóły programu opisuje Regulamin oraz dokumentacja na stronie www.elektrociepłowniaciechanow.pl

1Podstawa prawna art. 15a ustawy o efektywności energetycznej  (Dz.U.2021.2166 t.j. z dnia 2021.11.29).

 

Dokumenty do pobrania- Program bezzwrotnych dofinansowań

Szczegółowych informacji udzieli:
GŁÓWNY SPECJALISTA DS. ROZWOJU SYSTEMU CIEPŁOWNICZEGO
tel. +48 661 458 104

 

 

 

Udało się❗❗❗🔥 Nasze aukcje wsparły tegoroczny rekord WOŚP w Ciechanowie ❗2764.png
2764.png Serdecznie gratulujemy zwycięzcom naszych licytacji i dziękujemy za wielkie serca ❗ 2764.png                                                      
Zasilamy naszą energią⚡ i gramy razem z WOŚP do końca świata i o jeden dzień dłużej ❗❗❗

50_32FinalWOSP2024_grafika_podglad-300x300.jpg

18e74-0D8A8918--Copy-.jpg

 

Elektrociepłownia Ciechanów wytworzyła w 2023r.  ponad 18 GWh energii elektrycznej, z czego ponad 2,5 GWh pochodziło z OZE.

Część wytworzonej energii elektrycznej zużyto na potrzeby własne a ponad 14 GWh energii elektrycznej zostało wprowadzone do sieci elektroenergetycznej i sprzedane, w tym na potrzeby lokalne.

 

1242 345235.png

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z art. 130 § 1 i 2 Kodeksu Pracy oraz przyjętego rozwiązania Zarządu Spółki, dzień 12 stycznia 2024r.  w Elektrociepłowni Ciechanów Spółka z o.o.,  jest  dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę
tj. 06 stycznia 2024r.

W związku z powyższym w dniu 12 stycznia 2024r. biuro będzie nieczynne, dyżur pełni  Pogotowie Ciepłownicze

 

Alarmowy numer telefonu

23 672 27 32, 601 477 790   24h

23 672 38 5122:00-7:00

 

Informujemy, że w wyniku awarii sieci ciepłowniczej przy ul. Szwanke spowodowanej działaniami firmy zewnętrznej, budynki 7 i 7a były chwilowo pozbawione dostępu do ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania.
Dołożono wszelkich starań aby przerwa w dostawie ciepła była możliwie jak najkrótsza. Awarię usunięto około godziny 21, a dostawa ciepła została przywrócona do wyżej wymienionych budynków.
Za utrudnienia przepraszamy i prosimy naszych Odbiorców o wyrozumiałość.


Awaria sieci wodociągowej w ul. Warszawskiej - Aktualności - Urząd Miejski w Łomiankach

Szanowni Państwo,

Elektrociepłownia Ciechanów Sp. z o.o. oferuje komfortowe rozwiązanie jakim jest dostawa ciepłej wody użytkowej z wykorzystaniem ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej w budynkach z węzłami cieplnymi.

Ciepła woda w kranie z ciepła systemowego daje gwarancję bezpieczeństwa użytkowania, stałej temperatury i gotowości użycia przez cały rok.

Przygotowanie ciepłej wody w centralnym źródle ciepła (wymiennik ciepła/węzeł cieplny w budynku) eliminuje piecyki gazowe w  mieszkaniach i zagrożenia związane z eksploatacją m.in. zatrucia tlenkiem węgla (czad) oraz  konieczność stałej kontroli i konserwacji tych urządzeń.

 chlopiec-myje-rece-w-nowej-normalnosci.jpg

Obraz autorstwa rawpixel.com na Freepik

 

 • Bezpieczeństwo

- brak zagrożenia czadem, wybuchem

 • Wygoda i komfort

- brak konieczności przeglądów i konserwacji  piecyków gazowych

- brak konieczności przeglądu przewodów spalinowych

- obsługa, konserwacja modułu ciepłej wody w zakresie Elektrociepłowni Ciechanów Sp. z o.o.

- stała temperatura wody po odkręceniu kranu

 • Ekologia

- ograniczenie emisji szkodliwych związków w najbliższym otoczeniu

 

Mieszkańcy zainteresowani poszerzeniem dotychczasowych usług o centralną ciepłą wodę, proszeni są o kontakt z Elektrociepłownią Ciechanów Sp. z o.o.

Więcej informacji oraz wykaz budynków, w których możliwy jest montaż modułu ciepłej wody użytkowej w węźle cieplnym znajdują się pod poniższymi linkami:

Wykaz budynków...

W dniu 28.12.2023r odbył się uroczysty chrzest turbiny bloku biomasowego w Elektrociepłowni Ciechanów. Tradycją wśród budowniczych bloków energetycznych jest nadawanie imienia turbinie, która jest sercem bloku energetycznego. Turbina otrzymała imię „Małgosia”. Matką chrzestną została Pani Małgorzata Niestępska prezes Elektrociepłowni Ciechanów Sp.zo.o . Już od 4 miesięcy turbina produkuje energię elektryczną na potrzeby Spółki jak również dostarcza energię elektryczną do sieci skąd zasilane jest oświetlenie uliczne Miasta Ciechanów.

Szczęśliwego Nowego Roku 2024 życzy Zarząd i Pracownicy Elektrociepłowni Sp.zo.o.