Dla słabowidzących Wersja standardowa Wersja tekstowa Wersja graficzna Oświadczenie o dostępności Mapa strony A A A

Uprzejmie informujemy, iż zgodnie z art. 130 § 1 i 2 Kodeksu Pracy oraz przyjętego rozwiązania Zarządu Spółki, dzień 10 listopada 2023r. w Elektrociepłowni Ciechanów Spółka z o.o.,   jest  dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę tj. 11 listopada 2023r.

W związku z powyższym w dniu 10 listopada 2023r. biuro będzie nieczynne, dyżur pełni Pogotowie Ciepłownicze

 

Alarmowy numer telefonu

23 672 27 32, 601 477 790   24h

23 672 38 5122:00-7:00

 

.

 

 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. informuje o zakończeniu prac remontowych infrastruktury ciepłowniczej i gotowości do rozpoczęcia dostawy ciepła. Wobec prognozowanego pogorszenia warunków pogodowych i spadku temperatury poniżej odczuwanego komfortu cieplnego przypominamy Odbiorcom o możliwości uruchomienia ogrzewania w ich obiektach.

Aktualnie zlecenie uruchomienia instalacji centralnego ogrzewania zgłosiły do nas instytucje:

Spółdzielnia Mieszkaniowo-Własnościowo Lokatorska „ZAMEK”

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Ciechanowie

Spółdzielnia Mieszkaniowo-Budowlana „Ziemowit”

Spółdzielnia Mieszkaniowo Własnościowa „Łydynia”

oraz Wspólnoty Mieszkaniowe w budynkach przy ul. Powstańców Wielkopolskich 7A, 7B, 13A,13B,13C, 15,15A,17, 28, 30, 32, Opinogórskiej 9,11,13,19, 25 ,27 Witosa 51,51A,Osiedle Central Park,  Wyrzykowskiego 3, Kopernika 10.

Uruchomienie instalacji centralnego ogrzewania do pozostałych budynków będzie realizowana po otrzymaniu zlecenia włączenia ciepła.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Dystrybucji Ciepła pod numerem telefonu: 023 672 27 32, 601 477 790.

Miasto Ciechanów i Elektrociepłownia Ciechanów (wcześniej PEC) utworzyły klaster energii.

logoKC.jpg

1.Informacje ogólne o ciechanowskim klastrze energii

Miasto i Elektrociepłownia Ciechanów (wcześniej PEC) zawarły porozumienie w celu efektywnego wytwarzania, magazynowania, równoważenia zapotrzebowania, dystrybucji energii elektrycznej, ciepła i paliw lub obrotu nimi. Jego celem jest również umożliwienie inwestowania w nowe technologie i rozwój. Współpraca jest konsekwencją rozwoju sektora energetycznego w Ciechanowie.

Chodzi o stworzenie lokalnego modelu samowystarczalności energetycznej. Klaster powołano m.in. w związku z niestabilnością cen energii w Polsce, które sprzedają rządowi monopoliści. Od września 2023 r. energię elektryczną w Ciechanowie produkuje Elektrociepłownia powstała z przekształcenia i poszerzenia działalności przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Obecnie to jeden z niewielu tego typu podmiotów w kraju, którego jedynym udziałowcem jest jednostka samorządu terytorialnego. Klaster jest otwarty dla  wytwórców OZE, którzy mogą aplikować do członkostwa w organizacji. Jednym z celów jego powstania jest też dywersyfikacja w energetyce Ciechanowa, wspieranie innowacyjnych technologii w zakresie efektywnego zarządzania energii i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych.

2.Lokalizacja klastra

Klaster zlokalizowany jest na północnym Mazowszu i obejmuje aktualnie gminę miejską Ciechanów, a docelowo może objąć podmioty działające na terenie powiatu ciechanowskiego.

Podmiotem reprezentującym klaster jest Prezydent Miasta Ciechanów.

Koordynatorem klastra jest Elektrociepłownia Ciechanów Sp. z o.o.  posiadająca koncesję na  wytwarzanie energii elektrycznej oraz koncesję na wytwarzanie, dystrybucję i przesył oraz obrót ciepłem. Klaster funkcjonuje od 28.08.2023r w obrocie prawnym na podstawie porozumienia w formie umowy cywilno- prawnej, zawartego pomiędzy podmiotem reprezentującym, członkami klastra i koordynatorem. Klaster konstytuuje się z chwilą podpisania porozumienia i przyjęcia regulaminu oraz wybór organów klastra. Klaster będzie kontynuował swoją działalność na podstawie wpisu do rejestru klastrów.

Klaster będzie rejestrowany od stycznia 2024 r. w rejestrze klastrów Urzędu Regulacji Energetyki, następnie u Operatora Systemu Dystrybucyjnego, dzięki czemu miasto i Elektrociepłownia uzyskają rabaty na dystrybucję energii elektrycznej

3.Obszar i zakres funkcjonowania klastra energii

Klaster swym działaniem obejmuje obiekty posiadające punkty poboru energii elektrycznej (PPE), punkty poboru ciepła (PPC) oraz źródła wytwarzania energii elektrycznej i ciepła zlokalizowane na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów. Docelowo możliwe jest poszerzenie obszaru działalności do terenów położonych w granicach powiatu ciechanowskiego.

Zakres działalności klastra energii koncentruje się na wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła z odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz wykorzystaniu ciepła odpadowego na potrzeby członków klastra, bilansowaniu potrzeb i potencjału wytwórczego energii elektrycznej oraz ciepła oraz budowie nowych jednostek wytwórczych OZE w formie źródeł rozproszonych dla zapewnienia pełnej, lokalnej samowystarczalności energetycznej z priorytetem wykorzystania zasobów lokalnych. Wykorzystanie lokalnego potencjału zasobów energetycznych pozwoli na zapewnienie ograniczenia niskiej emisji i ochronę środowiska naturalnego w miejscach ich zamieszkania oraz tańszą energię poprzez racjonalizację jej produkcji i konsumpcji w oparciu o lokalne zasoby.

4.   Informacja o systemie elektroenergetycznym

Dystrybucję energii elektrycznej na terenie miasta, w tym obszarze klastra, realizuje OSD Energa-Operator S.A. Oddział w Płocku. Zasilanie z krajowego systemu elektroenergetycznego odbywa się za pomocą linii napowietrznych wysokiego napięcia 110 kV. Za ich pośrednictwem energia elektryczna dostarczana jest do 3 Głównych Punktów Zasilających. Na sieć elektroenergetyczną w Ciechanowie składają się:

  • linie zasilająco - rozdzielcze średniego napięcia 15 kV, w tym 99,9 km linii kablowych i 73,5 km linii napowietrznych,
  • stacje transformatorowe 15/0,4 kV; w tym 110 sztuk wewnętrznych i 63 sztuki słupowe, linie niskiego napięcia 0,4 kV, w tym 234,6km linii kablowych i 149,8 km linii napowietrznych,
  • przyłącza elektroenergetyczne - kablowe o łącznej długości 10,1km i napowietrzne o łącznej długości 47,7 km.

Obecny stan sieci energetycznej na terenie miasta jest dobry. Istniejące urządzenia zaspokajają potrzeby odbiorców w zakresie wykorzystywanych mocy i parametrów napięcia.

Aktualne wykorzystanie transformatorów i linii niskiego napięcia zapewnia możliwość naturalnego wzrostu mocy przez istniejących odbiorców. Sieć średniego napięcia wykorzystywana jest w stopniu umożliwiającym jej dalszą rozbudowę i podłączanie nowych stacji transformatorowych, w tym źródeł OZE. W przypadku pojawienia się odbiorców zgłaszających zapotrzebowanie na moc rzędu kilku MW, wystąpi konieczność rozbudowy istniejących GPZ lub budowy nowych. Dla odbiorców wymagających zwiększonej pewności zasilania niezbędna jest rozbudowa linii SN w celu zasilania drugostronnego.

Koordynator klastra Elektrociepłownia Ciechanów Sp. z o.o. posiada podpisaną z OSD umowę GUD, na podstawie której w ramach sprzedaży bilansuje potrzeby własne na energię elektryczną ze wszystkich źródeł własnych na swoje PPE niezależnie od ich lokalizacji,  a nadmiar niezbilansowanej wytworzonej energii elektrycznej oddaje do sieci i może sprzedać wybranej spółce obrotu. Usługi bilansowania energii elektrycznej na rzecz Elektrociepłowni  Ciechanów Sp. z o.o. świadczy wybrany podmiot mający stosowne uprawnienia i kompetencje TRADEA SA. należąca do grupy UNIMOT SA.

Punkty poboru energii elektrycznej (PPE) włączone przez członków do klastra podłączone są do systemu elektroenergetycznego na terenie miasta.

Rysunek 1 pokazuje aktualny obszar funkcjonowania klastra. Docelowo klaster nie może przekroczyć granic Powiatu Ciechanowskiego (rys. 2)

12342515.png

Rysunek  1 Mapa klastra – obszar miasta Ciechanów

1435134521345.png

Rysunek  2 Lokalizacja miasta Ciechanów na mapie Polski oraz mapa potencjalnego obszaru klastra  - powiat ciechanowski


 

5.Informacja o systemie ciepłowniczym

Ciepło członkom klastra jest dostarczane poprzez sieć ciepłowniczą posiadającą od 2023r. status efektywnej sieci ciepłowniczej należącą do Elektrociepłowni Ciechanów Sp. z o.o. , której właścicielem ze 100 % udziałów jest gmina miejska Ciechanów. Spółka ma status spółki komunalnej realizującej zadania gminy w zakresie zaopatrzenia w ciepło i energię.

Elektrociepłownia Ciechanów Spółka z o.o. jest koncesjonowanym wytwórcą ciepła oraz operatorem sieci ciepłowniczej zasilającej w ciepło Miasto Ciechanów. Podstawowym źródłem zasilania w ciepło jest Centralna Ciepłownia zlokalizowana przy ul. Tysiąclecia 18. Źródłem wytwarzania ciepła jest ciepłownia centralna (instalacja do energetycznego spalania paliwa),

Elektrociepłownia Ciechanów Sp. z o.o. będąca koordynatorem klastra energii prowadzi:

- działalność w zakresie wytwarzania ciepła w postaci pary i wody,

- działalność w zakresie przesyłu i dystrybucji ciepła i jest operatorem sieci przesyłu i dystrybucji ciepła na terenie miasta Ciechanów,

- działalność w zakresie wytwarzania energii elektrycznej.

Elektrociepłownia posiada następujące koncesje wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki:

Koncesja   na  wytwarzanie  ciepła  –  Decyzja  Prezesa  Urzędu  Regulacji   Energetyki Nr WCC/34/247/U/1/98/MS z dnia 4 września 1998 roku         
Zmiany:
Decyzja Nr WCC/34-ZTO/247/W/OWA/2007/BH z dnia 10 września 2007 r.

Decyzja Nr WCC/34/347/U/1/98/MS z 22 maja 2018 r.

Decyzja Nr WCC/34/347/U/1/98/MS z 14 lutego 2023 r.

Koncesja obowiązuje do dnia 31 grudnia 2025 r.

Koncesja  na  przesyłanie  i  dystrybucję  ciepła –  Decyzja  Prezesa  Urzędu Regulacji Energetyki Nr PCC/34/247/U/1/98/MS z dnia 4 września 1998 roku
Zmiany:

Decyzja Nr PCC/3417/247/4/1/99 z 12 kwietnia 1999r.
Decyzja Nr PCC/34/S/247/U/3/99 z dnia 19 stycznia 2000 r.
Decyzja Nr PCC/34-ZTO/247/W/OWA/2007/BH z dnia 10 września 2007 r.

Koncesja obowiązuje do dnia 31 grudnia 2025 r. 

Koncesja   na   obrót   ciepłem   –   Decyzja   Prezesa    Urzędu    Regulacji   Energetyki

Nr OCC/348/247/W/OWA/2010/JW z dnia 20 grudnia 2010 roku

Koncesja obowiązuje do 31 grudnia 2025 r.

Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej – Decyzja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr WEE/16719/247/W/OŁO/2018/MGG z dnia 16 lutego 2018 r.
Zmiany:

Decyzja Nr OŁO.4111.72.2019.MGG z dnia 5 grudnia 2019 r. ( zmiana w zakresie mocy elektrycznej)

Decyzja Nr OŁO.4111.497.2021.MWi z dnia 12 września 2022 r. (uruchomienie kogeneracji 0,999 MWe)

Koncesja obowiązuje do dnia 31 grudnia 2030 r.

W dniu 15.09.2023r Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie gościło około 30-osobowa grupę członków Mazowieckiej Okręgowej Izba Inżynierów Budownictwa. Spotkanie było podzielone na dwie części, w pierwszej pracownicy PEC Ciechanów omówili funkcjonowanie systemu ciepłowniczego w zakresie produkcji energii cieplnej i elektrycznej na przykładzie silników gazowych w układzie rozproszonym oraz klasycznej turbiny parowej zasilanej kotłem z paliwem OZE (zrębka drzewna). Poruszona została również kwestia współpracy nowych źródeł ciepła z siecią ciepłowniczą w oparciu o telemetryczny system nadzoru i monitorowania węzłów cieplnych. W drugiej części inżynierowie mieli okazję zwiedzić zainstalowane w Elektrociepłowni najnowocześniejsze źródła ciepła. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za aktywny udział w spotkaniu i zapraszamy do kontaktu. Poniżej krótka fotorelacja z wizyty naszych gości.

 

Poniżej publikujemy pełną galerię zdjęć z obchodów jubileuszu PEC, zarówno Dnia Otwartego jak i części oficjalnej, autorstwa Pana Kazimierza Kosmali.

 

 Dzień Otwarty

 

 Część Oficjalna

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z .o. 8 września świętowała Jubileusz 30-lecia powstania a jednocześnie zakończenia I etapu jej radykalnej transformacji energetycznej z ciepłowni na elektrociepłownię.

Wielowymiarowa transformacja technologiczna rozpoczęła się w 2014 modernizacją kotłów węglowych na technologię ścian szczelnych. Następnie do 2022 wyposażono wszystkie jednostki w instalację odpylania, dostosowano do najnowszych standardów efektywności i ochrony środowiska.

 W roku 2017 zatwierdzona została strategia transformacji energetycznej spółki zakładająca sukcesywne ograniczenie mocy w węglu do 2030 i zastąpienie węgla paliwami alternatywnymi-  gazem i biomasą w technologii kogeneracji. Pierwsza kogeneracja gazowa powstała już w 2018 i służyła zaspokojeniu potrzeb własnych Spółki na energię elektryczną.

W tym okresie  Spółka realizowała również pierwszy etap modernizacji i digitalizacji sieci ciepłowniczej.

Następnie zgodnie z przyjętą w 2017 Strategią rozwoju w latach 2020 – 2023 w latach 2020-2023 Spółka zrealizowała projekt modernizacji systemu ciepłowniczego największy od czasu jej powstania, czuli od 30 lat. Projekt w zakresie modernizacji źródła obejmował budowę instalacji wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji opartej o OZE – biomasę o mocy cieplnej 13 MW  i elektrycznej 1,1 MW  i dwóch kogeneracji gazowych o mocy elektrycznej niemal 3 MW i analogicznej mocy cieplnej  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko perspektywa 2014 – 2020, Działanie 1.6 Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji. Generalnymi wykonawcami inwestycji były firmy Energika oraz Eneria ( Bergerat Monnoyeur). Nowe źródła energii będą produkować łącznie ponad 14,6 MWt mocy cieplnej znamionowej i moc elektryczną na poziomie 4,1 MWe.

 Równolegle w tym samym okresie realizowany był duży projekt modernizacji systemu ciepłowniczego. w celu ograniczenia strat przesyłu i dystrybucji ciepła również w ramach POIŚ w tej samej perspektywie, jako działanie 1.5 Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu, na który składały się 4 duże zadania, w tym zmodernizowano główną miejską magistralę (ul. Sikorskiego/Robotnicza/Mleczarska), kanałową zewnętrzną instalację odbiorczą (ul. 17 Stycznia, Narutowicza, Okrzei) oraz grupowe węzły cieplne (ul. Armii Krajowej/Batalionów Chłopskich). Wymieniono też izolację termiczną na kanałowej sieci ciepłowniczej  (ul. Mazowiecka) i wybudowano nowe odcinki sieci (ul. Mazowiecka, Tysiąclecia, Sikorskiego, Robotnicza, Mleczarska). Wykonawców inwestycji sieciowych było kilki, a wśród nich firma Foxan oraz Elektrotermex.

 Sumaryczny koszt projektów w trzy kogeneracje i modernizację sieci to ponad 77,3 mln zł brutto.  Projekty były współfinansowane z środków dysponowanych przez instytucję wdrażającą Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zarówno w formie dotacji z środków unijnych w kwocie ponad 28,5 mln zł, co stanowi 45 % wartości obu projektów inwestycyjnych, jak w formie pożyczki z środków krajowych, udzielonej przez NFOŚiGW, oraz kredytu w wysokości 9,1 mln zł  z banku Pekao SA.

Każdy proces inwestycyjny to wyzwanie, ale inwestycje realizowane w Ciechanowie były wyzwaniem dużo większym ponieważ realizowane były dodatkowo w ekstremalnie trudnym okresie kryzysu pandemii oraz kryzysu wywołanego wojny z Ukrainą.

Dziś dzięki skokowi technologicznemu, którego dokonała Spółka nie tylko spełniamy standardy ochrony środowiska, w tym obowiązki udziału OZE, ograniczyliśmy ekspozycję na wzrost kosztów uprawnień do emisji CO2, jesteśmy samowystarczalni energetycznie i spełniamy definicję efektywnej sieci ciepłowniczej oraz, co istotne w tych czasach, alternatywę paliwową oraz technologiczną dającą bezpieczeństwo. Dzięki statusowi efektywnej sieci ciepłowniczej z OZE mamy możliwość dalszego rozwoju.

 W Ciechanowie we współpracy z miastem 100 % właścicielem Spółki idziemy w kierunku samowystarczalności energetycznej miasta. Energia elektryczna z naszych źródeł już teraz zasila oświetlenie uliczne, a w przyszłości planujemy alby  budynki samorządowe, w tym m.in. szkoły, przedszkola czy obiekty sportowe były zasilane ze źródeł lokalnych. Spółka wytwarza energię elektryczną, dostarcza ciepło wykorzystując OZE oraz ciepło odpadowe z przemysłu, wg mojej wiedzy  jest jedną z najnowocześniejszych i najbardziej zaawansowanych w transformacji, ma możliwość zdalnego sterowania całym systemem. Zmieniamy też naszą nazwę po 30 – latach na:  Elektrociepłownia Ciechanów Sp. z o.o.

Serdecznie dziękujemy za przybycie i uświetnienie naszego Jubileuszu wszystkim zaproszonym gościom i mediom.

 

Zdjęcia: redakcja Magazynu Opinii Ziemi Ciechanowskiej PULS

Dzień Otwarty w PEC 
 
Wydarzenie rozpoczęliśmy od wręczenia nagród w konkursie plastycznym "Ciepło systemowe kontra niska emisja".
Przypomnijmy, Jury przyznało 3 nagrody główne oraz 10 wyróżnień. Ponadto pozostałe dzieci, które dostarczyły do nas prace otrzymały nagrody specjalne, w sumie w tym roku otrzymaliśmy aż 63 prace. Wielkie brawa dla naszych małych artystów!
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy pomogli nam w organizacji wydarzenia, a szczególnie kierujemy swoje podziękowania do:
- uczniów klasy 2c ze Szkoły Podstawowej STO w Ciechanowie wraz z Panią Agnieszką Kraśniewską, którzy przygotowali część artystyczną 
- Pani Marty z Parku Naurki Torus w Ciechanowie, która zaprezentowała ciekawy pokaz doświadczeń związanych z ciepłem,
- pracowników PEC oraz wszystkich, których mieliśmy zaszczyt gościć w PEC tego dnia.
 
Poniżej prezentujemy krótką relację zdjęciową.
 
 

PEC Ciechanów oferuje sprzedaż wody demineralizowanej o bardzo szerokim zastosowaniu. Pozbawiona wszelkich zanieczyszczeń woda destylowana z PEC-u doskonale sprawdzi się do uzupełnienia obiegów ciepłowniczych przed sezonem grzewczym, instalacji chłodniczych, jak również żelazka parowego czy nawilżacza powietrza. Dzięki produkcji wody z wykorzystywaniem zaawansowanych procesów technologicznych elektrodejonizacji gwarantujemy produkt o najwyższej jakości.

Więcej szczegółów pod numerem telefonu 23 672 33 58 lub mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zapraszamy.

 

Demi1.jpg