Dla słabowidzących Wersja standardowa Wersja tekstowa Wersja graficzna Oświadczenie o dostępności Mapa strony A A A

 

Strategiczne Inwestycje Spółki zrealizowane w 2021 i w I półroczu 2022 r. oraz plany na 2023 rok

Inwestycje realizowane przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. w latach 2021 – 2023 mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dostaw ciepła do mieszkańców miasta Ciechanowa przyłączonych do sieci ciepłowniczej poprzez dostosowanie systemu ciepłowniczego do obowiązującego prawa w zakresie standardów emisyjnych oraz ograniczenie rosnących obciążeń parapodatkowych nakładanych na instalacje spalające paliwa kopalne. Spółka pozyskuje samodzielnie poprzez aktywne składanie wniosków o dofinansowanie w ogłaszanych przez NFOŚiGW konkursach. Inwestycje w moce ciepłownicze mają charakter odtworzeniowy                      i modernizacyjny. Natomiast charakter rozwojowy mają źródła energii elektrycznej, kogeneracyjne, ponieważ pozwalają na rozszerzenie działalności o nowe źródło przychodów dla Spółki  lub przynoszą ograniczenie kosztów poprzez tzw. koszt unikniony zakupu energii elektrycznej na potrzeby własne.

I.Realizacja projektu pn. Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC w Ciechanowie Sp. z o.o. poprzez budowę instalacji wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w wysokosprawnej kogeneracji w ramach Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki.

Kocioł biomasowy z turbiną parową

W trakcie realizacji jest  budowa kotła wysokoparametrowego parowego na biomasę o mocy
11,1 MWt z turbiną parową o mocy 1,1 MWe jako układ kogeneracyjny OZE. Zadanie to realizowane jest z finansowania z NFOŚiGW w ramach  środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu  o ciepło użytkowe Poddziałanie 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji – w ramach konkursu nr POIS.01.06.01-IW.03-00-004/18.

Do chwili obecnej zrealizowano dostawy i montaż urządzeń technologicznych, tj. ruchomej podłogi, paleniska z osprzętem, komina o wysokości 30m, elektrofiltra i ekonomizera kondensacyjnego, instalacji i urządzeń towarzyszących oraz zakończono montaż konstrukcji stalowej budynku. W chwili obecnej trwają prace budowlane wykończeniowe hali bloku na biomasę tj: montaż elewacji i dachu ,  oraz rozpoczęto prace instalacyjne na obiekcie. Wykonano również dostawy i instalację wszystkich urządzeń technologicznych o dużych gabarytach tj.: palenisko z osprzętem, ruchoma podłoga, komin 30mb , elektrofiltr oraz kocioł odzysknicowy o masie około 70 ton , ekonomizer suchy i kondensacyjny oraz zbiorniki wody uzdatnionej. Ponadto trwają prace związane z połączeniem technologicznym układu pompowego istniejącej ciepłowni z technologią cieplno – hydrauliczną bloku biomasowego.

bio1.jpg

Rysunek  1 Posadowienie kotła odzysknicowego o masie 70 ton, po lewej ekonomizer o masie 40 ton.bio2.jpg20221027_125307.jpg

Rysunek  2  Montaż płyt warstwowych, stanowiących obudowę bloku na biomasę

bio3.jpg

Rysunek  3  Elektrofiltr do usuwania pyłów ze spalin

Rysunek  4 Ruchoma podłoga do podawania paliwa - zrębki

pompa1.jpg20221027_124950.jpg

Rysunek  5 Modernizacja pompowni

  1. Widok nowej pompy PO nr3

 pompa2.jpg

  1. Widok włączenia do technologii
Kogeneracja gazowa 0,999MW lokalizacja ul. Kraszewskiego

Instalacja przygotowana do ruchu próbnego i sprawdzenia parametrów gwarantowanych. W chwili obecnej trwają przygotowania formalno-prawne do rozruchu technologicznego, w tym podpisanie umowy dystrybucyjnej z ENERGA-Operator. Zakończenie zadania do dnia 31.12.2022 r.

kog.jpg

Rysunek  6 Instalacja kogeneracji gazowej 0,999 MWe gotowa do ruchu próbnego

 

Kogeneracja gazowa 1,998MW ul. Tysiąclecia

Wykonano prace związane z przyłączeniem instalacji do sieci elektroenergetycznej, ciepłowniczej, gazowej i sanitarnej. Ponadto zrealizowano dostawę i montaż urządzeń technologicznych, tj. kontenera wraz z silnikiem i generatorem synchronicznym, prefabrykowanego budynku stacji TRAFO wraz z transformatorem oraz urządzeń i instalacji towarzyszących.

W chwili obecnej trwają prace związane z rozruchem poszczególnych urządzeń „na zimno” oraz prace związane ze sterowaniem i przeniesieniem wizualizacji do systemu nadrzędnego SCADA PRO 2000. Zakończenie zadania do dnia 31.12.2022 r.

kog2.jpg

Rysunek  7 Instalacja kogeneracji gazowej 1,998 MWe

 

 

  Inwestycje w sieć ciepłowniczą

Realizacja projektu pn. Modernizacja systemu ciepłowniczego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp.  z o.o. w celu ograniczenia strat przesyłu i dystrybucji ciepła  w ramach działania 1.5. Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu oś priorytetowa I, Zmniejszenie emisyjności gospodarki.

W 2021 roku w ramach działania 1.5  zostały zrealizowane zadania związane z:

  1. Likwidacją trzech węzłów grupowych wraz z przebudową istniejących przyłączy do budynków wykonanych w technologii kanałowej na przyłącza preizolowane 

1.jpg3.jpg