Dla słabowidzących Wersja standardowa Wersja tekstowa Wersja graficzna Oświadczenie o dostępności Mapa strony A A A

W dniu 12.07.2022 r. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. podpisało umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji projektu p.n. „Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC  w Ciechanowie Sp. z o.o. polegająca na budowie kotłowni bazującej na produkcji energii ze spalania biomasy”  w ramach programu „Ciepłownictwo Powiatowe” nr programu 5.9 II nabór.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje dostawę i montaż kotła biomasowego (moc cieplna nominalna ok.9,3MW, moc znamionowa ok.8,0MW), wraz z instalacją oczyszczania i odprowadzania spalin (komin) oraz odzysku ciepła ze spalin. Na potrzeby inwestycji dostosowane zostaną wewnętrzne i zewnętrzne instalacji technologiczne, sanitarne, elektryczne oraz zagospodarowanie terenu kotłowni. Inwestycja poprzedzona zostanie demontażem istniejącego węglowego kotła parowego OR-10 (numer stacyjny KP-3) wraz z dotychczasową instalacją odpylania i odżużlania, przebudową istniejącego budynku, oraz budową przykotłowego magazynu biomasy wraz z ruchomą podłogą. Efektem inwestycji będzie ograniczenie zużycia paliwa węglowego. Instalacja realizowana będzie na działce istniejącej ciepłowni władanej przez PEC. Po realizacji przedsięwzięcia w PEC w Ciechanowie wzrośnie udział energii z produkcji mieszanej (OZE + gaz ziemny) z 56,6% (planowane osiągniecie statutu efektywnego systemu ciepłowniczego w 2023r) do 76,86% (planowany stan na 2025r).

W wyniku realizacji inwestycji Spółka osiągnie wymierny efekt w postaci zmniejszenia zużycia energii pierwotnej o 104 371 GJ/rok oraz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 12 899 MgCO2/rok oraz zmniejszenie emisji pyłów o 4,72Mg/rok.

Kwalifikowany koszt inwestycji to 26 800 000,00 zł, w tym dotacja 11 348 000,00 zł  pożyczka 15 452 000,00 zł . Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 30.06.2024 r.