Dla słabowidzących Wersja standardowa Wersja tekstowa Wersja graficzna Oświadczenie o dostępności Mapa strony A A A

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o., zwane dalej PEC Ciechanów jest podmiotem branży przemysłu energetycznego, który w ramach posiadanych koncesji, wydanych przez Urząd Regulacji Energetyki prowadzi działalność w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji ciepła, a od 20.12.2010 r. także w zakresie obrotu ciepłem.

Kluczowymi instalacjami, ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, co jest rozumiane jako zapewnienie ciągłości i niezawodności dostaw energii cieplnej dla miasta Ciechanów jest Centralna Ciepłownia oraz instalacje kogeneracji gazowej o łącznej mocy nominalnej 7,2 MW.

DECYZJE

Funkcjonowanie PEC Ciechanów na lokalnym rynku ciepła wiąże się z respektowaniem postanowień uzyskanych decyzji administracyjnych, wydanych na podstawie aktualnych przepisów prawa unijnego i krajowego, a należą do nich w szczególności:

  • Decyzja Starosty Ciechanowskiego - pozwolenie zintegrowane,
  • Decyzja Starosty Ciechanowskiego - pozwolenie wodnoprawne
  • Decyzja Starosty Ciechanowskiego - zezwolenie na emisję gazów cieplarnianych.

EMISJE DO POWIETRZA

Eksploatacja instalacji energetycznego spalania paliw - Centralnej Ciepłowni, która jako nośnik energii pierwotnej wykorzystuje miał węgla kamiennego, powoduje wprowadzanie do powietrza zanieczyszczeń gazowych oraz pyłu, których roczna emisja kształtuje się zdecydowanie poniżej wartości dopuszczalnych określonych w obowiązującej decyzji.

Emisja zanieczyszczeń na jednostkę produkcji w latach 2020-2022.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. jako dostawca ciepła systemowego przyczynia się również do ograniczenia tzw. niskiej emisji, a tym samym do ograniczenia stężenia pyłu PM10 i PM2,5 na terenie miasta Ciechanowa.

Informacja dotycząca procentowego udziału ciepła wytworzonego z odnawialnych źródeł energii w łącznej ilości ciepła dostarczonego do sieci ciepłowniczej w 2022 r.

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Sp. z o.o. stosownie do treści art. 116, ust. 13 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015, poz. 478 z póź zm.) informuje, że do sieci ciepłowniczej w 2022 roku zostało dostarczone 0% ciepła wytworzonego z odnawianych źródeł energii.