chwilowki

Zacznij oszczędzać już dziś. Przyłącz się  MAPA SIECI  Zobacz jakie to proste...

 

1

Wniosek o określenie warunków technicznych

Pobierz oraz wypełnij Wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej.

Do wniosku dołącz:

- plan sytuacyjny lub szkic z lokalizacją obiektu,

- dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu przyłączanego do sieci ciepłowniczej oraz nieruchomości, z którą jest związany.

Powyższe dokumenty złoż w sekretariacie PEC-C ul. Tysiąclecia 18 w Ciechanowie.

2

Umowa o przyłączenie

Wraz z Warunkami przyłączenia do sieci ciepłowniczej otrzymujesz projekt Umowy o przyłączenie.

Warunki przyłączenia określają dane wyjściowe oraz wymagania techniczne umożliwiające przystąpienie do prac projektowych.

Warunki przyłączenia zazwyczaj odnoszą się do szczegółów związanych z projektowaniem przyłącza cieplnego i węzła cieplnego, a niekiedy również dotyczą rozbudowy odcinka sieci ciepłowniczej

3

Umowa sprzedaży ciepła

Na dostawę ciepła do obiektu Klient zawiera umowę z PEC-C w sposób i terminie określonym w umowie o przyłączenie.

Czynność ta kończy proces przyłączania, po czym pieczę nad odbiorcą ciepła – Klientem – spełnia Dział Dystrybucji Ciepła

 

 

Kto może przyłączyć się do sieci ciepłowniczej PEC Ciechanów?

Każdy, kto posiada tytuł prawny do nieruchomości lub obiektu budowlanego, zwany dalej "Wnioskodawcą", może złożyć wniosek o określenie warunków przyłączenia w PEC-Ciechanów. Wzór wniosku na stronie www.pecciechanow.pl.

Jeśli Wnioskodawca tj. osoba fizyczna lub prawna ubiegająca się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej, nie posiada tytułu prawnego do dysponowania nieruchomością na cele budowlane lub do obiektu, może zapytać o warunki dostawy ciepła z systemu ciepłowniczego PEC-Ciechanów, lecz wynikiem rozpatrzenia będzie „Oświadczenie PEC-Ciechanów” zawierające informację o zapewnieniu dostawy ciepła z zastrzeżeniem przypadków obiektów położonych poza zasięgiem systemu ciepłowniczego.

Obowiązujące prawo nie dopuszcza zawierania umów dostawy ciepła z pojedynczymi lokatorami budynków wielorodzinnych. Stroną w postępowaniu w sprawie przyłączenia oraz odbiorcą ciepła jest osoba fizyczna lub prawna: zarządca, administrator nieruchomości lub inny podmiot uprawniony do reprezentowania wspólnoty i rozliczania opłat za dostawy ciepła do całej nieruchomości.

Dlatego główni najemcy lokali mieszkalnych w budownictwie wielorodzinnym (np. komunalnym) z ogrzewaniem piecowym występują z inicjatywą wybudowania instalacji wewnętrznej (odbiorczej) i przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej do swojego zarządcy. Informację nt. warunków przyłączenia można uzyskać również u Głównego Specjalisty ds. Rozwoju Systemu Ciepłowniczego (tel. 23 672 44 15), e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jakie obiekty mogą być przyłączone do systemu ciepłowniczego?

Do systemu ciepłowniczego mogą być przyłączone budynki mieszkalne wielorodzinne jednorodzinne, obiekty przemysłowe, handlowe i użyteczności publicznej posiadające wewnętrzną instalację odbiorczą zlokalizowane na obszarach położonych w zasięgu istniejącej lub projektowanej sieci ciepłowniczej.

Obszary predysponowane do zasilenia z sieci ciepłowniczej ustalone zostały w „Założeniach do planu zaopatrzenia miasta Ciechanowa w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Informacji na ten temat udzieli Główny Specjalista ds. Rozwoju Systemu Ciepłowniczego, tel. 23 672 44 15,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sieć ciepłownicza dostarcza ciepło w postaci gorącej wody głównie dla potrzeb ogrzewania, wentylacji oraz ciepłej wody użytkowej.

Możliwa jest dostawa pary technologicznej dla dużych obiektów zlokalizowanych w dzielnicy przemysłowej w bliskim sąsiedztwie centralnej ciepłowni.

Możliwa jest dostawa ciepła dla obiektów położonych poza zasięgiem systemu ciepłowniczego poprzez budowę lokalnej kotłowni gazowej lub w przypadku mocy odbioru uzasadniającej ekonomicznie rozbudowę sieci.

Co zawierają Warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej?

Warunki przyłączenia określają dane wyjściowe oraz wymagania techniczne umożliwiające przystąpienie do prac projektowych. Warunki przyłączenia zazwyczaj odnoszą się do szczegółów związanych z projektowaniem przyłącza cieplnego i węzła cieplnego a niekiedy również dotyczą rozbudowy odcinka sieci ciepłowniczej.

Do jakiej grupy taryfowej zostanę zakwalifikowany?

 

W przypadku grupy taryfowej A2 i A3, adaptacja pomieszczenia przeznaczonego na węzeł cieplny jest realizowana staraniem i na koszt Wnioskodawcy (właściciela pomieszczenia) wg wytycznych i pod nadzorem PEC- C.

Jaka jest procedura w przypadku samodzielnej budowy węzła cieplnego (Grupa taryfowa A-3)?

Po zawarciu umowy o przyłączenie wg grupy taryfowej A-3, Wnioskodawca zleca uprawnionemu specjaliście opracowanie dokumentacji technicznej węzła cieplnego.

Dokumentacja węzła cieplnego wymaga uzgodnienia z PEC-C. W tym celu Wnioskodawca (lub działająca w jego imieniu jednostka projektowa) składa w sekretariacie PEC-C dwa egzemplarze dokumentacji, z których jeden zwracany jest Odbiorcy, natomiast drugi pozostaje w archiwum PEC-C. Klient przekazuje egzemplarz archiwalny bez prawa do wynagrodzenia. PEC-C nie pobiera wynagrodzenia za uzgodnienie dokumentacji.

Po uzgodnieniu dokumentacji Wnioskodawca zleca budowę węzła cieplnego firmie posiadającej uprawnienia do wykonania tego rodzaju robót. PEC-C może również wybudować węzeł cieplny na zlecenie Wnioskodawcy a także świadczyć usługi w zakresie obsługi i serwisu.

O rozpoczęciu budowy węzła cieplnego Wnioskodawca powiadomi PEC-C - Głównego Specjalistę ds. Rozwoju Systemu Ciepłowniczego tel. 23 672 44 15. W odbiorze końcowym powinien uczestniczyć przedstawiciel PEC-C.

Jaki jest koszt przyłączenia?

Zasady finansowania i budowy przyłącza oraz węzła cieplnego w każdym przypadku zostają określone w warunkach przyłączenia oraz w umowie o przyłączenie, którą Wnioskodawca zawiera z PEC-C. W umowie ustalona jest również wysokość opłaty za przyłączenie oraz sposób i termin jej wniesienia. Opłatę za przyłączenie pobiera się wg stawek opłat ustalonych w obowiązującej „Taryfie dla ciepła” pkt. 4.4 .      

 

Definicje:

przyłącze - odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach;

węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczanego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych;

grupowy węzeł cieplny - węzeł cieplny obsługujący więcej niż jeden obiekt;

instalacja odbiorcza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do transportowania ciepła lub ciepłej wody z węzłów cieplnych lub źródeł ciepła do odbiorników ciepła lub punktów poboru ciepłej wody w obiekcie;

zewnętrzna instalacja odbiorcza - odcinki instalacji odbiorczych łączące grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła z instalacjami odbiorczymi w obiektach, w tym w obiektach, w których zainstalowany jest grupowy węzeł cieplny lub źródło ciepła;

obiekt - budowla lub budynek wraz z instalacjami odbiorczymi;

układ pomiarowo-rozliczeniowy - dopuszczony do stosowania, zgodnie z odrębnymi przepisami, zespół urządzeń służących do pomiaru ilości i parametrów nośnika ciepła, których wskazania stanowią podstawę do obliczenia należności z tytułu dostarczania ciepła;

zamówiona moc cieplna - ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych, która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:

a) pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury i wymiany powietrza w pomieszczeniach,

b) utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych,

c) prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji;

przyłączeniowa moc cieplna - moc cieplna ustalona przez przedsiębiorstwo energetyczne dla danej sieci ciepłowniczej na podstawie sumy zamówionej mocy cieplnej przez odbiorców przyłączonych do tej sieci, po uwzględnieniu strat mocy cieplnej podczas przesyłania ciepła tą siecią oraz niejednoczesnością występowania poboru mocy cieplnej u odbiorców;

 

 

Podstawa prawna
1. Przyłączenie do sieci ciepłowniczej następuje na podstawie art. 7 ustawy – Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997r. (z późniejszymi zmianami).
2. Warunki przyłączenia do sieci ciepłowniczej określa Rozdział 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemów ciepłowniczych (Dz. U. Nr 16, poz. 92).
3. Za przyłączenie do sieci ciepłowniczej lub instalacji odbiorczej pobierana jest opłata wg stawek określonych w pkt 4.4. „Taryfy dla ciepła”, która opublikowana jest w elektronicznym Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, a także w zakładce Taryfa dla ciepła.